พ.ต.อ.สาโรช พลพินิจ รอง ผบก.งป. ร่วมประชุมชี้แจงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ

วันพุธที่ 10 พ.ย.64 เวลา 13.00 น. 

พ.ต.อ.สาโรช พลพินิจ รอง ผบก.งป. ร่วมประชุมชี้แจงผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ โดยมีหน่วย สยศ.ตร. เข้าาร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมกรรมธิการ หมายเลข 405 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา  ถ.สามเสน เขตดุสิต โดยมี พล.อ.วรพงษ์ สว่างเนตร เป็นประธานที่ประชุม