พ.ต.อ.สาโรช พลพินิจ รอง ผบก.งป.เป็นผู้แทนเข้าชี้แจงในการประชุม ครม. ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (VDO Conference) เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลางโควิด-19 ของ ศปม.ตร.

วันอังคารที่ 20 ก.ค.64 เวลา 09.00 - 13.00 น. พ.ต.อ.สาโรช พลพินิจ รอง ผบก.งป. เป็นผู้แทนเข้าชี้แจงในการประชุม ครม. ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (VDO Conference) เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลางโควิด-19 ของ ศปม.ตร. ผลการพิจารณาผ่าน โดยไม่มีประเด็นให้ ตร.ชี้แจงแต่อย่างใด 

ณ ห้องประชุมกองงบประมาณ ชั้น 4 อาคาร 5 ตร