พ.ต.อ.หญิง นุชจรี อุดมแสงอร่าม รอง ผบก.งป. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ศปม.ตร.

วันจันทร์ที่ 9 ส.ค.64 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.หญิง นุชจรี อุดมแสงอร่าม รอง ผบก.งป. เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม ศปม.ตร. ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (VDO Conference) 

ณ ห้องประชุมกองงบประมาณ ชั้น 4 อาคาร 5 ตร.

โดยมี พล.ต.อ.สุรพล อยู่นุช ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นประธาน