พ.ต.อ.หญิง นุชจรี อุดมแสงอร่าม รอง ผบก.งป. และ พ.ต.อ.หญิง ทัสสนีย์ ขลังธรรมเนียม ผกก.ฝงป.2 งป. เป็นผู้แทน สงป. เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป รุ่น 11วันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 64 เวลา 13.00 น. 

พ.ต.อ.หญิง นุชจรี อุดมแสงอร่าม รอง ผบก.งป. และ พ.ต.อ.หญิง ทัสสนีย์ ขลังธรรมเนียม ผกก.ฝงป.2 งป. เป็นผู้แทน สงป. เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รุ่นที่ 11) ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (VDO Conference)