พิธีรับ - ส่งมอบงานในตำแหน่ง ผบก.งป.

วันศุกร์ที่ 1 ต.ค. 64

พิธีรับ - ส่งมอบงานในตำแหน่ง ผบก.งป.