รายงานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 (ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings)