รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนของปีงบประมาณ พ.ศ.2564