ร่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์