วันที่ 13 มิ.ย.67 เวลา 09.30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 6/2567

วันที่ 13 มิ.ย.67 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต. ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน รอง ผบช.สงป. พร้อมเจ้าหน้าที่ ฝงป.2 งป. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 6/2567 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายละเอียด ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี VR (Virtual Reality) ในการฝึกอบรมของข้าราชการตำรวจ ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี ศาสตราจารย์ ศุภชัย ยาวะประภาษ เป็นประธานอนุกรรมการ