วันที่ 13 มิ.ย.67 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่ ฝวช.งป. เป็นวิทยากรหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจระดับ ผบ.หมู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 13 มิ.ย.67 เวลา 13 มิ.ย.67 เวลา 10.00 น. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง เสาวนีย์ นิธิสุนทรพงศ์ ผกก.ฝวช.งป. พร้อมเจ้าหน้าที่ ฝวช.งป. เป็นวิทยากรหลักสูตร การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจระดับ ผบ.หมู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 5 ณ บก.ฝรก.