สำนักงบประมาณ ประชุมแนะนำแนวทางและหลักเกณฑ์ ในการจัดทำคำขอ 66 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร

 วันพุธที่12 ม.ค.65 เวลา 10.00 น.  

สำนักงบประมาณ ประชุมแนะนำแนวทางและหลักเกณฑ์ ในการจัดทำคำขอ 66 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.