อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บันทึก ตร. ลง 5 ต.ค.64 ท้ายหนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.181/5082 ลง 4 ต.ค.64 อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ในภาพรวมทั้งปี) รายละเอียดตามเอกสารแนบ