เบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร และงบดำเนินงาน (Mapping)

แนบไฟล์ดาวโหลด: