เบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (Mapping) โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

ข้อมูล GEN -DGEN และ COM-DCOM การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน  (Mapping)
โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน  ไปยังหน่วยรับงบประมาณ