เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 6/2561 (เล่ม 1-2)