เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2561 (เล่ม2)