เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562