เอกสารประกอบการประชุมเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 5/2562 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)(หลังการประชุมกลั่นกรองคำของบประมาณปี 2563)