แบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี พ.ศ. 2564

ขอความร่วมมือมายังท่านเพื่อบันทึกแบบฟอร์มดังกล่าวในระบบ Excel Online ตางลิงค์ที่แนบ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 พ.ย.64  

ประสานการปฏิบัติกับ ส.ต.ท.หญิง พิชาภา  นงค์พรหมมา   0 2205 2054

https://1drv.ms/x/s!AtlCgB5lDSjdj511Viu7k8jMYhXvDw?e=MP4EmU