ไฟล์เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน ก.ค.66 (20 ก.ค.66)