การประชุมคณะทำงานเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ระดับเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meetings)