การฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 40 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562