บัญชีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 กิจกรรม

บัญชีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 กิจกรรม  (ทั้งปี)
1. กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและบังคับใช้กฎหมาย โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ

โดยโอนจัดสรร กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน ร้อยละ 25  เมื่อวันที่ 16 ต.ค.63

ติดต่อ  เจ้าหน้าที่ 
พ.ต.ท.หญิง ปริญญ์  รุ่งกรุด  รอง ผกก.ฝวช.งป. (ปฏิบัติหน้าที่ ฝงป.1 งป.) 0 2205 2357 

แนบไฟล์ดาวโหลด: