สำรวจหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2 )