ข่าว/บทความ

บัญชีจัดสรรงบดำเนินงาน 2563 (2562 พลางก่อน) ของ บช.น. , ภ.1 - 9 , หน่วยขึ้นตรง ตร. และ บช.ก. เฉพาะ 2 กิจกรรม

1.  กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  และค่าสาธารณูปโภค)  ร้อยละ 25 
2.  กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย  งบดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม   ร้อยละ 50