ข่าว/บทความ

สื่อการสอนโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai

สื่อการสอนโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New GFMIS Thai เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ข้อมูลที่แนบจำนวน 5 โฟลเดอร์

สามารถโหลดได้ตามลิงค์หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1wIJt_4a2rXPiP8_jCsPCCugz_OWv_En9?usp=sharing

บัญชีจัดสรร ไตรมาส 3 จำนวน 2 กิจกรรม

ได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2564 ไตรมาส 3 ให้กับหน่วยต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรงบดำเนินงาน ในกิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน และ กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนฯ (MASS) โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บัญชีจัดสรร ไตรมาส 3 จำนวน 2 กิจกรรม

1.1 กิจกรรมบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน ครั้งที่ 3 ร้อยละ 25 (รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 75)

1.2 กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนฯ ครั้งที่ 2 ร้อยละ 25 (รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 75)

2. เอกสารการโอนในระบบ GFMIS ไตรมาส 3 จำนวน 2 กิจกรรม

2.1 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน โอนครั้งที่ 3 ร้อยละ 25 (รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 75) โอนจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

2.1.1 GEN/DGEN/DGEN(2) ดำเนินงานที่เหลือ ครั้งที่ 3-25%

2.1.2 GEN/DGEN/DGEN(2) 4 ค่า ครั้งที่ 3-25%

2.1.3 GEN/DGEN/DGEN(2) คดีอาญา ครั้งที่ 3-25%

2.1.4 GEN/DGEN/DGEN(2) สาธารณู ครั้งที่ 3-25%

2.2 กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนฯ ครั้งที่ 2 ร้อยละ 25 (รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 75)

- GEN/DGEN/DGEN(2) ปฏิรูปครั้งที่2 25%

3. ไฟล์คำนวณ (Excel)

https://1drv.ms/x/s!ApQvD4rED7CIhr8lc1YaYURb-qV_NA?e=ah4UZU

 

ประสานการปฏิบัติ         พ.ต.ท.หญิง ปริญญ์ รุ่งกรุด

พ.ต.ต.หญิง จินตนา วงศ์คำตา 0 2205 2055