ข่าว/บทความ

เบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (Mapping) โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน

ข้อมูล GEN -DGEN และ COM-DCOM การเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน  (Mapping)
โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน  ไปยังหน่วยรับงบประมาณ

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2 กิจกรรม)

กรุณากดเลือกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อเข้าสู่ Folder ข้อมูล

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (2 กิจกรรม)


1.  กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน

     - งบดำเนินงาน ร้อยละ 60 


2.  กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย  โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ

    - งบดำเนินงาน  ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ร้อยละ 50

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จำแนกตามหน่วยงาน)

รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จำแนกตามหน่วยงาน)