ข่าว/บทความ

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน และกิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย

งป. ได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS ให้กับหน่วยเพิ่มเติม  ดังนี้

1. โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาน งบดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ร้อยละ 25 (รวมโอน 2 ครั้งเป็น ร้อยละ 50)
2. โครงการการปฏิรูประบบงานตำรวจ กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 1 ร้อยละ 50

ประสานการปฏิบัติ

พ.ต.ต.หญิง จินตนา  วงค์คำตา  02 205 2055

 

บัญชีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 กิจกรรม

บัญชีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2 กิจกรรม  (ทั้งปี)
1. กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและบังคับใช้กฎหมาย โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ

โดยโอนจัดสรร กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน ร้อยละ 25  เมื่อวันที่ 16 ต.ค.63

ติดต่อ  เจ้าหน้าที่ 
พ.ต.ท.หญิง ปริญญ์  รุ่งกรุด  รอง ผกก.ฝวช.งป. (ปฏิบัติหน้าที่ ฝงป.1 งป.) 0 2205 2357