ข่าว/บทความ

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน และกิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย

งป. ได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS ให้กับหน่วยเพิ่มเติม  ดังนี้

1. โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรมและบริการประชาชน กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาน งบดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ร้อยละ 25 (รวมโอน 2 ครั้งเป็น ร้อยละ 50)
2. โครงการการปฏิรูประบบงานตำรวจ กิจกรรมการปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 1 ร้อยละ 50

ประสานการปฏิบัติ

พ.ต.ต.หญิง จินตนา  วงค์คำตา  02 205 2055