ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีจัดสรร ปี 2566 ครั้งที่ 2 ไตรมาส 3 จำนวน 2 กิจกรรม (ร้อยละ 25) และไตรมาส 4 (ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสอบสวน)

การโอนจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2566 ครั้งที่ 2/2566 (ไตรมาส 3 หรือคิดเป็น ร้อยละ 25 ของงบประมาณตามจำแนกรายละเอียด) 

และไตรมาส 4 (ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสอบสวน 5 ค่า)โดยได้จัดสรรงบประมาณในระบบ New GFMIS Thai (งบดำเนินงาน โอนจัดสรรด้วยวิธีการ MASS  ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566)
1. กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 2. กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บัญชีจัดสรร ครั้งที่ 2/2566 (งบดำเนินงาน ร้อยละ 25) จำนวน 2 กิจกรรม

  1.1 กิจกรรมบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน 

  1.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) 

2. เอกสารการโอนในระบบ GFMIS ครั้งที่ 2/2566  จำนวน 2 กิจกรรม

  2.1 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน โอนจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

      2.1.1 GEN/DGEN/DGEN ดำเนินงานที่เหลือ 

      2.1.2 GEN/DGEN/DGEN 4 ค่า 

      2.1.3 GEN/DGEN/DGEN คดีอาญา 

      2.1.4 GEN/DGEN/DGEN สาธารณูปโภค

 2.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

3. ไฟล์คำนวณ (Excel)  (Download ลงเครื่องของท่าน)

     https://1drv.ms/x/s!Atd0XpO7TIpQg7FZ-_JeFQl_0pAl1A?e=cuQZsN

4. ใบ GEN-DGEN , บัญชีจำแนกหน่วย, บัญชีโอนจัดสรร

  4.1  ใบ GEN-DGEN  https://1drv.ms/u/s!Atd0XpO7TIpQgdwJSHk8cAcdv1NJ-g?e=DVUAct

  4.2 บัญชีจำแนกหน่วย  (ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 (5 ค่า))

       https://1drv.ms/u/s!Atd0XpO7TIpQgdwImlqjEbol1bp5rg?e=jNS2oY

  4.3 บัญชีโอนจัดสรร GF (ไตรมาส 3 และไตรมาส 4 (5 ค่า)) 

      https://1drv.ms/u/s!Atd0XpO7TIpQgdwHb98fnzZZ2MyF1Q?e=Pn1mN4

  4.4 แผนจราจร   https://1drv.ms/x/s!Atd0XpO7TIpQgopnm4pSIfo3CiJZ8w?e=f3psyu

 

ประสานการปฏิบัติ         ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ชุติมา  ฟองสุวรรณ 0 2205 2360

เล่มรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

เล่มรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงานไฟล์แบ่งรายหน่วย จำนวน 39 หน่วย