ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีจัดสรร ปี 2565 ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1-2 จำนวน 2 กิจกรรม

    งป. ได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2565 ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1-2 ให้กับหน่วยต่างๆ ที่ได้รับจัดสรร  งบดำเนินงานใน กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน และ กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม (MASS)โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บัญชีจัดสรร ไตรมาส 1-2 จำนวน 2 กิจกรรม

  1.1 กิจกรรมบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน ครั้งที่ 1 ร้อยละ 50

  1.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) ครั้งที่ 1 ร้อยละ 50

2. เอกสารการโอนในระบบ GFMIS ไตรมาส 1-2  จำนวน 2 กิจกรรม

  2.1 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน  โอนจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

      2.1.1 GEN/DGEN/DGEN(2) ดำเนินงานที่เหลือ 

      2.1.2 GEN/DGEN/DGEN(2) 4 ค่า 

      2.1.3 GEN/DGEN/DGEN(2) คดีอาญา 

      2.1.4 GEN/DGEN/DGEN(2) สาธารณูปโภค

 2.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

3. ไฟล์คำนวณ (Excel)  (Download ลงเครื่องของท่าน)

https://1drv.ms/x/s!ApQvD4rED7CIiMVOOWdqDxlJ8IFWKw?e=514CiY

4. ใบ GEN-DGEN , บัญชีจำแนกหน่วย, บัญชีโอนจัดสรร

  4.1  ใบ GEN-DGEN  https://1drv.ms/u/s!ApQvD4rED7CIiMV3rIgr9U7y1nzpOg?e=YHXUCV

  4.2 บัญชีจำแนกหน่วย  (ทั้งปี และไตรมาส 1 - 2)   https://1drv.ms/u/s!ApQvD4rED7CIiMV8-JmoK1MActbcog?e=K1dLf2

  4.3 บัญชีโอนจัดสรร GF   https://1drv.ms/u/s!ApQvD4rED7CIiMVXH0cADptgNfhz-w?e=rnsDdp

  4.4 แผนจราจร     https://1drv.ms/x/s!ApQvD4rED7CIiMVJiU5NnfSu5onzzw?e=Z7Ago6

  4.5 แผน ชมส.    https://1drv.ms/x/s!ApQvD4rED7CIiMVMYZbGu1w7a7WxxQ?e=VSNQVo

 

ประสานการปฏิบัติ         พ.ต.ท.หญิง ปริญญ์ รุ่งกรุด 0 2205 2357

เล่มรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

เล่มรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

ไฟล์แบ่งรายหน่วย จำนวน 39 หน่วย

อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บันทึก ตร. ลง 5 ต.ค.64 ท้ายหนังสือ สงป.ด่วนที่สุด ที่ 0010.181/5082 ลง 4 ต.ค.64 อนุมัติจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ในภาพรวมทั้งปี) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. ครั้งที่ 4/2564

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเร่งรัดฯ ครั้งที่ 4/2564 ตามลิงค์ หรือ Scan QR code ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1JmdcUxBwSfb7Zh4i_RA9Z7iLC3Y_c8UP/view?u...