ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการปฏิบัติและผลการใช้จ่ายงบระมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการปฏิบัติและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1

การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารที่แนบ   แบบ สงป.301, สงป.302 และ สงป.302_1

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน ม.ค.65 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน ม.ค.65 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน มกราคม 2565 (24 ม.ค.65)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเร่งรัดฯ เดือน มกราคม 2565 (24 ม.ค.65)

 ตามลิงค์ หรือ Scan QR code ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1YPORncWkBp5FXdIS0hHjuRRE8WX5CpJB/view?u...