ข่าว/บทความ

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน พ.ค.65 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน พ.ค.65 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ตร. เดือน พ.ค.65 (วันที่ 30 พ.ค.65)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด เดือน พฤษภาคม 2565 (วันที่ 30 พ.ค.65) ตามลิงค์ หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้

แนวทางปฏิบัติด้านงบประมาณ การเงิน การประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ ด้านงบประมาณ การเงิน

แนวทางปฏิบัติด้านงบประมาณ การเงิน การประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ ด้านงบประมาณ การเงิน 

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน เมษายน 2565 (28 เม.ย.65)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ เดือน เมษายน 2565 (28 เม.ย.65) ตามลิงค์ หรือ Scan QR code  ด้านล่างนี้

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้งบประมาณ ของ ตร. เดือน มี.ค.65 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vedio Conference)

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้งบประมาณ ของ ตร. เดือน มี.ค.65 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Vedio Conference)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในส่วนของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในส่วนของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ เดือน มีนาคม 2565 (22 มี.ค.65)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ เดือน มีนาคม 2565 (22 มี.ค.65) ตามลิงค์ หรือ Scan QR code  ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1PPjWmYDsyXd-ebsppWKMRwJEBRNrNKei/view?u...

บัญชีจัดสรร ปี 2565 ครั้งที่ 2 ไตรมาส 3 จำนวน 2 กิจกรรม

งป. ได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2565 ครั้งที่ 2 ไตรมาส 3 ร้อยละ 25 (รวมจัดสรรแล้วทั้งสิ้น ร้อยละ 75)

ให้กับหน่วยต่างๆ ที่ได้รับจัดสรร  งบดำเนินงาน ด้วย MASS  ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.651. กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน 

2. กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บัญชีจัดสรร ไตรมาส 3  จำนวน 2 กิจกรรม

  1.1 กิจกรรมบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน ครั้งที่ 2 ร้อยละ 25 (รวมจัดสรรแล้วทั้งสิ้น ร้อยละ 75)

  1.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) ครั้งที่ 2 ร้อยละ 25 (รวมจัดสรรแล้วทั้งสิ้น ร้อยละ 75)

2. เอกสารการโอนในระบบ GFMIS ไตรมาส 3  จำนวน 2 กิจกรรม

  2.1 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน  โอนจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

      2.1.1 GEN/DGEN/DGEN(2) ดำเนินงานที่เหลือ 

      2.1.2 GEN/DGEN/DGEN(2) 4 ค่า 

      2.1.3 GEN/DGEN/DGEN(2) คดีอาญา 

      2.1.4 GEN/DGEN/DGEN(2) สาธารณูปโภค

 2.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

3. ไฟล์คำนวณ (Excel)  (Download ลงเครื่องของท่าน)

https://1drv.ms/x/s!ApQvD4rED7CIiqAf9C69UPqeiscXXg?e=MKSInk

4. ใบ GEN-DGEN , บัญชีจำแนกหน่วย, บัญชีโอนจัดสรร

  4.1  ใบ GEN-DGEN  https://1drv.ms/u/s!ApQvD4rED7CIip9sNCH8MA2rDfO2BQ?e=u8uL4p

  4.2 บัญชีจำแนกหน่วย  (ทั้งปี/ไตรมาส1-2 และ ไตรมาส3)    https://1drv.ms/u/s!ApQvD4rED7CIiMV8-JmoK1MActbcog?e=7IDXld

  4.3 บัญชีโอนจัดสรร GF (ทั้งปี/ไตรมาส1-2 และ ไตรมาส3)   https://1drv.ms/u/s!ApQvD4rED7CIiMVXH0cADptgNfhz-w?e=EraNxB

  4.4 แผนจราจร     https://1drv.ms/x/s!ApQvD4rED7CIiMVJiU5NnfSu5onzzw?e=Z7Ago6

  4.5 แผน ชมส.    https://1drv.ms/x/s!ApQvD4rED7CIiMVMYZbGu1w7a7WxxQ?e=VSNQVo

 

ประสานการปฏิบัติ         ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ชุติมา  ฟองสุวรรณ 0 2205 2360

รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน ก.พ.65 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน ก.พ.65 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (28 ก.พ.65)

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเร่งรัดฯ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (28 ก.พ.65) ตามลิงค์ ด้านล่างนี้

https://drive.google.com/file/d/1-rowt4gDJjMd9T7ARyd0X9-S8rrhHbx6/view?u...

รายงานผลการปฏิบัติและผลการใช้จ่ายงบระมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1

รายงานผลการปฏิบัติและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1

การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เอกสารที่แนบ   แบบ สงป.301, สงป.302 และ สงป.302_1

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน ม.ค.65 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน ม.ค.65 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล)