ข่าว/บทความ

เล่มรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

เล่มรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงานไฟล์แบ่งรายหน่วย จำนวน 39 หน่วย

 

บัญชีจัดสรร ปี 2566 ครั้งที่ 1 ไตรมาส 1-2 จำนวน 2 กิจกรรม (ร้อยละ 50)

การโอนจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 (ไตรมาส 1-2 หรือคิดเป็น ร้อยละ 50 ของงบประมาณตามจำแนกรายละเอียด) 

โดยได้จัดสรรงบประมาณในระบ New GFMIS Thai (งบดำเนินงาน โอนจัดสรรด้วยวิธีการ MASS  ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2565)1. กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน 2. กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะงบดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บัญชีจัดสรรทั้งปี จำนวน 2 กิจกรรม

  1.1 กิจกรรมบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน 

  1.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) 

2. บัญชีจัดสรรทั้งปี  ครั้งที่1/2566 (งบดำเนินงาน ร้อยละ 50)จำนวน 2 กิจกรรม

  2.1 กิจกรรมบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน 

  2.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) 

3. เอกสารการโอนในระบบ GFMIS ครั้งที่ 1/2566  จำนวน 2 กิจกรรม

  2.1 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน  โอนจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

      2.1.1 GEN/DGEN/DGEN ดำเนินงานที่เหลือ 

      2.1.2 GEN/DGEN/DGEN 4 ค่า 

      2.1.3 GEN/DGEN/DGEN คดีอาญา 

      2.1.4 GEN/DGEN/DGEN สาธารณูปโภค

 2.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

3. ไฟล์คำนวณ (Excel)  (Download ลงเครื่องของท่าน)

https://1drv.ms/x/s!Atd0XpO7TIpQguMyHkZXg3QzDd2pMw?e=hIIxAm

4. ใบ GEN-DGEN , บัญชีจำแนกหน่วย, บัญชีโอนจัดสรร

  4.1  ใบ GEN-DGEN  https://1drv.ms/u/s!Atd0XpO7TIpQgdwJ2KQTiFoI5UPJCQ?e=vbh0vP

  4.2 บัญชีจำแนกหน่วย  (ทั้งปี/ไตรมาส1-2)  https://1drv.ms/u/s!Atd0XpO7TIpQgdwIJm9LCy0fH2bblw?e=WOYRJY

  4.3 บัญชีโอนจัดสรร GF (ทั้งปี/ไตรมาส1-2)  https://1drv.ms/u/s!Atd0XpO7TIpQgdwHndufcKbjM1aNLg?e=aZJ98K

  4.4 แผนจราจร   https://1drv.ms/x/s!Atd0XpO7TIpQgopnm4pSIfo3CiJZ8w?e=f3psyu

 

ประสานการปฏิบัติ         ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ชุติมา  ฟองสุวรรณ 0 2205 2360

แนวทางการบริหารงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ตร.

แนวทางการบริหารงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ตร.

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ตร. เดือน สิงหาคม 2565 และรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ตร. เดือน สิงหาคม 2565 และรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด เดือน สิงหาคม 2565 (วันที่ 22 ส.ค.65) ตามลิงค์ หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ตร. เดือน มิ.ย.65 (วันที่ 27 มิ.ย.65)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด เดือน มิถุนายน 2565 (วันที่ 27 มิ.ย.65) ตามลิงค์ หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้

บัญชีจัดสรร ปี 2565 ครั้งที่ 3 ไตรมาส 4 จำนวน 2 กิจกรรม  (รวมจัดสรรแล้วทั้งสิ้น ร้อยละ 100)

งป. ได้ดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณฯ ปี 2565 ครั้งที่ 3 ไตรมาส 4 ร้อยละ 25 (รวมจัดสรรแล้วทั้งสิ้น ร้อยละ 100)ให้กับหน่วยต่างๆ ที่ได้รับจัดสรร  งบดำเนินงาน ด้วย MASS  ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย.651. กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน 2. กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 

โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บัญชีจัดสรร ไตรมาส 4  จำนวน 2 กิจกรรม

  1.1 กิจกรรมบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน ครั้งที่ 3 ร้อยละ 25 (รวมจัดสรรแล้วทั้งสิ้น ร้อยละ 100)

  1.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) ครั้งที่ 3 ร้อยละ 25 (รวมจัดสรรแล้วทั้งสิ้น ร้อยละ 100)

2. เอกสารการโอนในระบบ GFMIS ไตรมาส 4  จำนวน 2 กิจกรรม

  2.1 กิจกรรมการบังคับใช้กฎหมาย และบริการประชาชน  โอนจำนวน 4 ครั้ง ดังนี้

      2.1.1 GEN/DGEN/DGEN ดำเนินงานที่เหลือ 

      2.1.2 GEN/DGEN/DGEN 4 ค่า 

      2.1.3 GEN/DGEN/DGEN คดีอาญา 

      2.1.4 GEN/DGEN/DGEN สาธารณูปโภค

 2.2 กิจกรรมปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย (เฉพาะโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม)

3. ไฟล์คำนวณ (Excel)  (Download ลงเครื่องของท่าน)

https://1drv.ms/x/s!ApQvD4rED7CIisFnefp871fLscEWOg?e=ZSFoRV

4. ใบ GEN-DGEN , บัญชีจำแนกหน่วย, บัญชีโอนจัดสรร

  4.1  ใบ GEN-DGEN  https://1drv.ms/u/s!ApQvD4rED7CIiMV3rIgr9U7y1nzpOg?e=bIhMln

  4.2 บัญชีจำแนกหน่วย  (ทั้งปี/ไตรมาส1-2, ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4)   https://1drv.ms/u/s!ApQvD4rED7CIiMV8-JmoK1MActbcog?e=7IDXld

  4.3 บัญชีโอนจัดสรร GF (ทั้งปี/ไตรมาส1-2, ไตรมาส 3 และ ไตรมาส 4)  https://1drv.ms/u/s!ApQvD4rED7CIiMVXH0cADptgNfhz-w?e=EraNxB

  4.4 แผนจราจร     https://1drv.ms/x/s!ApQvD4rED7CIiMVJiU5NnfSu5onzzw?e=Z7Ago6

  4.5 แผน ชมส.    https://1drv.ms/x/s!ApQvD4rED7CIiMVMYZbGu1w7a7WxxQ?e=VSNQVo

 

ประสานการปฏิบัติ         ว่าที่ พ.ต.ต.หญิง ชุติมา  ฟองสุวรรณ 0 2205 2360

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน พ.ค.65 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ตร. เดือน พ.ค.65 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของ ตร. เดือน พ.ค.65 (วันที่ 30 พ.ค.65)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด เดือน พฤษภาคม 2565 (วันที่ 30 พ.ค.65) ตามลิงค์ หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้

แนวทางปฏิบัติด้านงบประมาณ การเงิน การประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ ด้านงบประมาณ การเงิน

แนวทางปฏิบัติด้านงบประมาณ การเงิน การประชุมเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกการจราจรการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ ด้านงบประมาณ การเงิน